Troldhede Lokalarkiv føres videre

Der var fint fremmøde på generalforsamlingen i Troldhede Lokalarkiv den 5. december 2019., idet 15 medlemmer mødte op for at drøfte arkivets fremtid.

Leo Christensen blev valgt til dirigent og han kontrollerede at generalforsamlingen var lovlig varslet, og han gennemgik herefter dagsordenen og gav formanden Mads Lauritsen ordet.

Arkivets drift.

Mads kunne i sin beretning fortælle om forskellige nye tiltag i arkivet. Bl.a. var der blevet indkøbt 2 nye scannere hvoraf den ene kunne bruges til transportable opgaver som f.eks. scanning af fotoalbums udenfor arkivet. Desuden var der blevet digitaliseret og udgivet flere nyheder og videoer på hjemmesiden.

Formanden orienterede desuden de fremmødte om, at hvis ikke det lykkes at få valgt en ny bestyrelse kunne det resultere i at Troldhede Lokalarkiv måtte lukke, da ingen i den nuværende bestyrelse ønskede at fortsætte. Bestyrelsen havde drøftet om arkivet kunne fortsætte med 3 bestyrelsesmedlemmer, hvilket ville kræve en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling for at ændre vedtægterne. Formandens beretning blev enstemmig godkendt, ligesom kasserer Kurt Jensens regnskab blev godkendt.

Nye medlemmer i bestyrelsen.

Næste punkt på dagsordenen var valg til bestyrelse. Der var 4 personer der på forhånd havde tilkendegivet, at de gerne ville indgå i bestyrelsen. Valgt til bestyrelsen blev: Ketty Mikkelsen, Jørgen Jørgensen og Godtfred Storm. Annica Darling Mortensen og Rita Jensen blev valgt til suppleanter. Der var genvalg til de 2 revisorer Leo Christensen og Tage Gidsel.

Arkivets fremtid.

Der var ingen indkomne forslag.

Derfor gik man direkte til sidste punkt på dagsordenen – Eventuelt.  Troldhede Lokalarkivs fremtid blev drøftet, og hvorvidt arkivet skal fortsætte med en bestyrelse på kun 3 personer. Den nyvalgte bestyrelse vil derfor indkalde til en ekstraordinær generalforsamling snarest muligt i januar 2020.

Kaj Lindbjerg var kommet helt fra Hammerum for at fortælle lidt om, hvad de havde gang i. Han fortalte at Lokalarkivet i Hammerum var strikket sammen på en lidt anden måde, idet en støtteforening står for alt det praktiske med bl.a. kontingentbetalingen m.m. På denne måde kunne dem som var interesseret i arkivarbejdet koncentrere sig om arbejdet med at scanne dokumenter fotos m.m. og ikke spekulere på bestyrelsesarbejdet. Det var måske en model som Troldhede Lokalarkiv kunne kopiere.

På bestyrelsens vegne:

Godtfred Storm

Skriv en kommentar

one × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.